๑. การยื่นใบสมัคร
นักเรียนจะต้องยื่นเรื่องผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น  โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามระเบียบการขอรับทุนที่มูลนิธิฯกำหนด  และดำเนินการรวบรวมนำส่งใบสมัครการขอรับทุนพร้อมหลักฐานต่างๆของนักเรียนผู้ขอรับทุนมาที่ " มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี " เลขที่ ๙๙๙ ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๒๔๓๔  

๒. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
นักเรียนผู้ขอรับทุนจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครยื่นผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมใบสมัครของนักเรียนที่ต้องการขอรับทุนและดำเนินการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังมูลนิธิฯภายในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี หรือภายในช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯจะเห็นสมควรกำหนดต่อไป

๓. การพิจารณาอนุมัติทุน
๓.๑. คณะกรรมการมูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนเพื่อการศึกษา จากเอกสารการขอรับ ทุนของนักเรียนที่โรงเรียนส่งมายังมูลนิธิฯ เท่านั้น
๓.๒. มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาพร้อมกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการรับทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทราบ โดยผ่านโรงเรียนผู้ยื่นที่นักเรียนกำลัง ศึกษาอยู่ ภายในช่วงระหว่าง วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุก หรือภายในช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯจะเห็นสมควรกำหนดต่อไป

๔. หลักฐานสำหรับมูลนิธิเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน
การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องนำส่งโดยสถานศึกษาที่นักเรียนผู้ขอทุนกำลังศึกษาอยู่เท่านั้น 

นักเรีขอรัยนผู้บทุนต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร  ดังนี้

  •  กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิให้ครบถ้วนทั้ง ๓ หน้า
  •  นักเรียนเป็นผู้เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน ๑ หน้ากระดาษ เอ๔
  •  สำเนาทะเบียนบ้าน
  •  ผลการเรียนเทอมหลังสุด (ถ้าไม่มีใช้ของปีก่อน)   ระดับผลการเรียนอย่างน้อยตั้งแต่เกรด ๒ ขึ้นไป
  •  รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน ๑ รูป
  •  สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  •  สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองผู้ให้ความยินยอม

๕. มูลนิธิจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีที่
๕.๑  ยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาส่งไปยังมูลนิธิฯหลังจากระยะเวลาที่มูลนิธิฯกำหนด
๕.๒  ส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน
๕.๓  ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

๕.๔  ไม่ใช้แบบฟอร์มของมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี
๕.๕  นักเรียนผู้ขอรับทุนไม่ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

๖. ในการจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
มูลนิธิฯจะมอบเงินสดให้แก่เด็กนักเรียนผู้รับทุนตามที่ได้รับอนุมัติ   โดยมูลนิธิจะมีพิธีมอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้รับทุนโดยตรง ภายในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี หรือภายในช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควรกำหนด ตามวัน เวลา และ สถานที่ ตามที่ระบุไว้หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา หรือภายใน ช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเห็นสมควรกำหนดต่อไป   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้