๑.๓. การหมดสิทธิ์รับทุน
๑.๑. ผลการศึกษาแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่าเกรด ๒.๕๐
๑.๒. พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัด (โรงเรียนที่นำส่งใบสมัครขอรับทุนมายังมูลนิธิ)   
๑.๓. ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรปกติ  ตามที่กระทรวงศึกษากำหนด
๑.๔. นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
๑.๕. เงื่อนไขอื่นๆตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯจะพิจารณากำหนดต่อไป
๑.๖. ให้ข้อมูลประกอบการขอรับทุนที่เป็นเท็จ
๑.๗. ผู้รับทุนไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิ ตามที่มูลนิธิฯเห็นสมควร
๑.๘. เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในเวลาเดียวกัน

๒.๑. การประเมินผลและติดตาม
๒.๒. นักเรียนจะต้องเขียนรายงานการศึกษา โดยได้รับการรับรองจากผู้บริหารของโรงเรียนและผู้ปกครองก่อนขอรับทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป
๒.๓ คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเป็นผู้ประเมินคุณสมบัติของผู้ได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ ได้รับทุนว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
๒.๔. จำนวนทุน อยู่ในดุลพินิจของทางคณะกรรมการมูลนิธิฯจะกำหนด
Powered by MakeWebEasy.com