มูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ  ปิติ ภิรมย์ภักดี” และขั้นตอนในการพิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ขอรับทุน  ประจำปี  ๒๕๖๑

๑. คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาจะต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๑.๑ เด็กนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่๑ ถึงปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่๑  ถึงปีที่ ๓
๑.๒ นักเรียนที่จะขอรับทุนต้องมีผลการเรียนอย่างน้อยตั้งแต่เกรด ๒  ขึ้นไป  พิจารณาแบบรายปี
๑.๓ เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
๑.๔ สถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัดจริงและทางโรงเรียนรับรองว่ามีความประพฤติดี
๑.๕ ครอบครัวฐานะยากจน หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน 
๑.๖ ไม่มีการรับทุนซ้ำซ้อนกับทางมูลนิธิอื่น ในปีการศึกษาเดียวกัน
 
๒. การยื่นใบสมัคร
นักเรียน จะต้องยื่นเรื่องผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น  โดยให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามระเบียบการขอรับทุนที่มูลนิธิฯกำหนด  และดำเนินการรวบรวมนำส่งใบสมัครการขอรับทุนพร้อมหลักฐานต่างๆของนักเรียนผู้ขอรับทุนมาที่   มูลนิธิ  ปิติ ภิรมย์ภักดี เลขที่  ๙๙๙  ถนนสามเสน   แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต    กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์๐-๒๖๕๙-๒๔๓๔  
 
๓. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
นักเรียนผู้ขอรับทุนจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครยื่นผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่     โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมใบสมัครของนักเรียนที่ต้องการขอรับทุนและดำเนินการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมายังมูลนิธิฯภายในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐  กันยายน   ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ของทุกปี หรือภายในช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯจะเห็นสมควรกำหนดต่อไป
 
๔. การพิจาร
การพิจารณาอนุมัติทุน
๔.๑ คณะกรรมการมูลนิธิ  ปิติ  ภิรมย์ภักดี จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนเพื่อการศึกษา จากเอกสารการขอรับทุนของนักเรียนที่โรงเรียนส่งมายังมูลนิธิฯ เท่านั้น
๔.๒ มูลนิธิฯ จะพิจารณาให้ทุนการศึกษาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาพร้อมกำหนด  วัน  เวลาและสถานที่ ในการรับทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทราบ  โดยผ่านโรงเรียนผู้ยื่นที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่  ภายในช่วงระหว่าง วันที่  ๑๖  ถึงวันที่ ๓๑  ตุลาคม ของทุกปี หรือภายในช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯจะเห็นสมควรกำหนดต่อไป
 
๕. หลักฐานสำหรับมูลนิธิเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน
การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องนำส่งโดยสถานศึกษาที่นักเรียนผู้ขอทุนกำลังศึกษาอยู่เท่านั้น 
นักเรียนผู้ขอรับทุนต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร  ดังนี้
  • กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิให้ครบถ้วนทั้ง ๓ หน้า
  • นักเรียนเป็นผู้เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน ๑ หน้ากระดาษ เอ๔
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ผลการเรียนเทอมหลังสุด (ถ้าไม่มีใช้ของปีก่อน)   ระดับผลการเรียนอย่างน้อยตั้งแต่เกรด ๒ ขึ้นไป
  • รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน ๑ รูป
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  • สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและหรือมารดา หรือผู้ปกครองผู้ให้ความยินยอม
๖. มูลนิธิจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีที่
๖.๑ ยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาส่งไปยังมูลนิธิฯหลังจากระยะเวลาที่มูลนิธิฯกำหนด
๖.๒ ส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน
๖.๓ ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
๖.๔ ไม่ใช้แบบฟอร์มของมูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี
๖.๕ นักเรียนผู้ขอรับทุนไม่ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
 
๗. ในการจ่ายเงิน
ในการจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มูลนิธิฯจะมอบเงินสดให้แก่เด็กนักเรียนผู้รับทุนตามที่ได้รับอนุมัติ   โดยมูลนิธิจะมีพิธีมอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนผู้รับทุนโดยตรง  ภายในช่วงระหว่างวันที่  ๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี  หรือภายในช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควรกำหนด   ตามวัน  เวลา และ สถานที่  ตามที่ระบุไว้หนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา  หรือภายใน ช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะเห็นสมควรกำหนดต่อไป   
 

(นายปิติ ภิรมย์ภักดี) 
ประธานมูลนิธิฯ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้