image
๑. โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี (ทุนพิจารณารายปี)

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน แบ่งเป็น
๑.๑ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่๑ ถึงปีที่ ๖ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท/ คน/ต่อปี  และ
๑.๒ นักเรียนที่กำลังศึกษา อยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงปีที่ ๖ ทุนๆละ ๒,๐๐๐ บาท/ คน/ต่อปี
image
๒. โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ  ปิติ ภิรมย์ภักดี  (ทุนต่อเนื่อง) เป็นทุนการศึกษาแบบให้ต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษา
 
๒.๑  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ถึงปีที่ ๖ จำนวน ๖ ทุน ๆละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ต่อปี จนกว่า จะจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๒.๒ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ปีที่ ๖  จำนวน ๖ ทุน ๆละ ๒,๐๐๐ บาท/คน/ต่อปี จนกว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
        สำหรับการสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ขอให้นักเรียนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่  และให้ทางโรงเรียนพิจารณาใบสมัครของ นักเรียนที่มีคุณสมบัติแล้วรวบรวมนำส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ประกอบการขอทุนของนักเรียนมายังมูลนิธิฯ เพื่อที่มูลนิธิฯ จะได้พิจารณามอบทุนการศึกษาต่อไป
image
 ๓. โครงการ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ขาดแคลน
image
๔. โครงการให้ทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนและ/หรือสถานศึกษาต่างๆ สำหรับการพัฒนาสิงเสริมฝึกอาชีพให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตลอดจนช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ
image
๕. โครงการให้การสนับสนุนและส่งเสริมแก่บุคคลที่ทำความดี ที่สร้างชื่อเสียง ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ       
image
๖. โครงการสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และ/หรือเครื่องมือแพทย์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลหรือสถาบันทางการแพทย์ที่ขาดแคลน และให้ความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้พิการและทุพพลภาพด้วยการบริจาคอวัยวะเทียม อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ
image
๗. โครงการเพื่อดำเนินการทางด้านสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลและสาธารณประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้